Privacyverklaring

Privacyverklaring Gaelens

Datum laatste wijziging: 1 februari 2019.

1. Over deze Verklaring

Deze privacyverklaring (hierna “Verklaring”) omschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Gaelens te ’t Walletje 12 te 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer BE0472.769.288,
E. paul@gaelens.be, T. +32 (0)50 61 06 94 (hierna de “Onderneming”, “we/wij” of “ons”) op of via haar website www.gaelens.be (hierna de “Website”).

Gelieve deze Verklaring door te nemen om meer informatie te krijgen over onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken via de Website, voor welke doeleinden en wat uw rechten in dit verband zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, dient u hiervoor volgend emailadres te gebruiken: paul@gaelens.be.

Door met de Onderneming in contact te treden via de Website en/of door gebruik te maken van de Website, erkent u deze Verklaring te hebben gelezen.

2. Toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens

Voor de toepassing van deze Verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken” en betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens zijnde de Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG, en de Belgische wetgeving tot uitvoering van deze Verordening (hierna “Toepasselijke Privacywetgeving”).

3. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij die verwerken en de toepasselijke juridische basis (rechtsgrond).

Categorieën persoonsgegevens

Identificatiegegevens van klanten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens)

 • Doeleinden van de verwerking: Klantenbeheer, bijvoorbeeld voor onze administratie, bestellingen, uitvoering van de opdracht, facturatie.
 • Rechtsgrond: Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
 • Doeleinden van de verwerking: Know your customer
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Gaelens om haar klantenbestand te kennen.
 • Doeleinden van de verwerking: Verdediging in rechte en debiteurenbeheer
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Gaelens om haar belangen als onderneming te verdedigen.
 • Doeleinden van de verwerking: Boekhouding
 • Rechtsgrond: Wettelijke verplichting

Identificatiegegevens van prospecten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer)

 • Doeleinden van de verwerking: Prospecting
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Gaelens om haar klantenbestand uit te breiden.

Elektronische contactgegevens van klanten

 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing voor eigen producten en diensten van Gaelens aan klanten
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Gaelens

Elektronische contactgegevens van prospecten

 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing aan prospecten
 • Rechtsgrond: Toestemming

Voorkeuren en interesses in het kader van direct marketing per e-mail

 • Doeleinden van de verwerking: Profilering
 • Recht: Gerechtvaardigd belang om direct marketing toe te spitsen op de voorkeur van de klant of prospect.

Indien de verstrekking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven een wettelijke of contractuele verplichting is of een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan ben u verplicht om deze gegevens mee te delen. Een weigering om de persoonsgegevens mee te delen kan er bijgevolg toe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen afsluiten en/of u geen toegang tot de dienst (miv. de Website) kunnen geven.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

De Onderneming kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Boekhouders
 • Leveranciers ter levering van goederen

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen doorgegeven en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u verblijft. Deze landen kunnen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die afwijkt van de wetten van uw eigen land (en, in sommige gevallen, minder beschermend zijn). De Onderneming verbindt zich ertoe om persoonsgegevens alleen door te geven voor zover er voldoende garanties bestaan op het gebied van de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving (in het bijzonder, het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie). In andere gevallen neemt de Onderneming passende beschermingsmaatregelen opdat de persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Verklaring. Op verzoek zal de Onderneming hierover meer informatie verstrekken alsook een kopie van deze maatregelen bezorgen.

6. Bewaartermijn

Wij houden de persoonsgegevens niet langer bij dan nodig in functie van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden (zie schema hierboven). In bepaalde gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer bij te houden of is onze behoefte om de gegevens langer bij te houden op andere wijze gerechtvaardigd.

Wanneer dit niet langer het geval is, zullen we de persoonsgegevens ofwel verwijderen ofwel anonimiseren. Indien het voorgaande niet mogelijk is, bijvoorbeeld, omdat uw persoonsgegevens opgeslagen werden in onze back-up archieven, dan zullen we uw persoonsgegevens veilig bewaren en deze niet verder verwerken tot de verwijdering mogelijk is.

7. Rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving beschikt u over het recht om aan ons toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, om deze te verbeteren of om deze te wissen. In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan u bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of ons verzoeken om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van een andere juridische basis dan uw toestemming;

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing). U kunt dit recht uitoefenen door zich uit te schrijven via de link in de marketing emails die de Onderneming u stuurt. Gelieve ons te contacteren via onderstaande contactgegevens om zich af te melden voor andere vormen van marketing.

U heeft bovendien ook het recht om overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met de Onderneming via paul@gaelens.be. We zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om te worden aangepast aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring wijzigen, nemen we gepaste maatregelen om u hierover te informeren, naar gelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren.

Bovenaan deze Verklaring kan u zien wanneer deze laatst werd gewijzigd (“Datum laatste wijziging”).

Nederlands